دلایلی جالب که چرا ما کتاب نمیخوانیم

image

  • واقعا چرا ما کتاب نمیخوانیم؟ تا حالا فکر کردید چه دلایل قشنگی می آوریم تا کتاب نخوانیم. با خواندن این مطلب با برخی از دلایلی که شاید خودمان را قانع کنیم، آشنا می شوید.

۱- کتاب نمیخوانیم زیرا نیازی به کتاب احساس نمیکنیم.

۲ – کتاب نمیخوانیم زیرا دچار خود شیفتگی فرهنگی شده ایم.
(هنر نزد ایرانیان است و بس و مادرمان گفته که ما ایرانیها خیلی باهوشیم.!).

۳- کتاب نمیخوانیم زیرا از شک کردن در پایه های نظریمان میترسیم.

۴ – کتاب نمیخوانیم زیرا احساس میکنیم به قله های یقین رسیده ایم و دچار همه چیزدانی شده ایم.

۵- کتاب نمیخوانیم زیرا فکر میکنیم مسئله مبهمی وجود ندارد.

۶ – کتاب نمیخوانیم چون هنوز در دوره فرهنگ شفاهی بسر میبریم.
۷ – کتاب نمیخوانیم چون دچار تنبلی و بیحالی شده ایم.

۸ – کتاب نمیخوانیم زیرا بیش از حد ساده انگاریم و اهل تحلیل را به تمسخر میگیریم.

۹- کتاب نمیخوانیم زیرا هیچ چیز برای ما جدی نیست.

۱۰- کتاب نمیخوانیم زیرا پیمانه معرفتمان ظرفیت خود را از دست داده است و میپنداریم قله های علم را فتح کرده ایم.

۱۱- کتاب نمیخوانیم زیرا به تناقضات درونیمان آگاه نیستیم.

۱۲- کتاب نمیخوانیم زیرا ملتی شنیداری و مقلد هستیم.

۱۳- کتاب نمیخوانیم زیرا ارزش دانایی و آگاهی را نمیدانیم.

۱۴- کتاب نمیخوانیم زیرا سطح خوشایندهای ما بنحو رقت انگیزی نزول کرده است.

۱۵- کتاب نمیخوانیم زیرا نمیدانیم و نمیدانیم که نمیدانیم.

۱۶- کتاب نمیخوانیم زیرا راه تقلید و پیروی و تبعیت را راحتتر یافته ایم.

۱۷- کتاب نمیخوانیم زیرا تن به تحقیر ندانستن داده ایم و باین تحقیر هم عادت کرده ایم.

۱۸- کتاب نمیخوانیم زیرا در فرهنگ جاریمان، گفت و گو را کنشی فضیلتمندانه نمیدانیم و مهارت گفت و گو نداریم.

۱۹- کتاب نمیخوانیم زیرا: زندگی پر هیاهو و نمایشی را برگزیده ایم.

۲۰- کتاب نمیخوانیم زیرا، در مجموعه زندگی اجتماعیمان، دانا شدن و خردمندانه زیستن، جایی ندارد و دردی از ما دوا نمیکند.

٢١- کتاب نمیخوانیم چون در وضعیت “تعادل ناپایدار” بسر میبریم و خواندن یک کتاب نامناسب میتواند تمام اعتقادات محکممان را از هم بپاشد و سقوط کنیم. پس واجب آنست که کتابهای “مورد نظر” را بخوانیم تا روز بروز اعتقادمان به خودمان محکمتر شود.!

 

شما اصولا با چه دلیل کتاب نمیخوانید؟ یا اطرافیان شما چه دلیلی برای نخواندن کتاب می آورند؟