كتاب مجموعه روزنامه‌های جنگل (نشريه نهضت جنگل)

كتاب مجموعه روزنامه‌های جنگل (نشريه نهضت جنگل)

اینبار درمورد كتاب مجموعه روزنامه‌هاي جنگل (نشريه نهضت جنگل) می خواهیم به گفت و گو بپردازیم.نهضت جنگل يا قيام ميرزاكوچك‌خان ‌جنگلي و يارانش در گيلان ازجمله مهم‌ترين و تأثيرگذارترين جنبش‌هاي مردمي در روزگار معاصر ايران‌ است. اين نهضت كه در ارديبهشت 1294 هجري شمسي با رهبري ميرزا در گيلان آغاز و در 11آذر 1300 هجري شمسي با درگذشت او پايان پذيرفت به رغم مساعي ارزنده شماري از كاوشگران تاريخ همچنان براي بسياري از افراد علاقه‌مند به ميهن و حتي بسياري از دانشجويان رشته تاريخ ناشناخته مانده است.

ادامه خواندن كتاب مجموعه روزنامه‌های جنگل (نشريه نهضت جنگل)